BURS YÖNETMELİĞİ

GENEL KURALLAR
• Başka kaynaklardan burs veya öğrenim yardımı alanlara vakıfça burs verilmez. Ancak, yönetim kurulu inisiyatifi ile başka burs almalarına izin verilebilir.
• Burs verilirken vakfın belirlediği ana bilim ve meslek dallarına ağırlık verilir. 
• Her vakıf burslusu, kendisini vakıf ailesinin bir ferdi sayar ve vakfın gelişmesine katkıda bulunmayı, hayata atıldıktan sonra kendisi gibi başka bir öğrenciye imkânları ölçüsünde maddi destek sağlamayı görev bilir. Bu, vicdanı bir sorumluluktur.
• Burs alan öğrenciler, mezuniyetlerinden sonra çalışma hayatlarının 5. yılında başlayarak en az bir vakıf öğrencisinin kendilerininkine benzer koşullarda burs ihtiyacını karşılamayı ve bunu sürdürmeyi taahhüt eden bir belgeyi imzalayarak yükümlülük altına girerler.
• Alanya'da ikamet eden veya Dizal Turizm İşl. Tic. A.Ş.'de çalışan aile bireyi olan öğrencilere öncelik verilir.
• Özel ve Vakıf üniversiteleri, açık öğretim, uzaktan öğretim ve Alanya dışındaki okullar burs yönetmeliğimiz kapsamı dışındadır. Ancak, Yönetim Kurulu inisiyatif kullanabilir.
• Burs verilecek öğrencinin çalışkan, başarılı, yüksek karakterli, tutum ve davranışlarında ölçülü, insan haklarına saygılı ve barış yanlısı, çağın gerektirdiği yeniliklere açık, hür ve bilimsel düşünceye sahip, eğitimli, kültürlü, hukuka saygılı, düşünen, üreten, tartışan, yeteneklerini geliştirebilen, Atatürk ilke ve devrimlerine bağlı, vatan ve millet sevgisine sahip olması aranılan temel niteliklerdir. Bu nitelikleri taşıyan öğrenciler vakıf yönetimince saptanan kıstaslara göre değerlendirilir.

Öğrenim bursları için;
• Üniversiteye giriş sınavında alınan puanlar,
• Öğrenim yaptığı bilim dalı,
• Üniversite ara sınıfında okuyan öğrenciler için ayrıca başarı durumları,
• Lisan bilgisi,
• Öğrencilerin ailesi ve kişisel konuları ile mali desteğe ihtiyaçları göz önünde bulundurulur. 
• Burs için seçilen öğrencilerle ayrıca mülakat yapılır, gerekli görüldüğü takdirde sınava tabi tutulur. 

BURS YÖNETİMİNİN GÖREVLERİ
• Burs ihtiyacı olan öğrencileri bulmak.
• Burs verecek eğitim gönüllülerini bularak burs fonlarının gelişimini sağlamak.
• Burs verenler ve bursiyerler ile iletişimi sağlamak.
• Burslar için; duyuru, başvuru, değerlendirme süreçlerini yürütmek ve hazırlayacağı burs listesini, her eğitim öğretim yılı için verilmesi öngörülen aylık ve yıllık toplam burs tutarları ile birlikte onay için Yönetim Kuruluna sunmak.
• Aylık ve yıllık burs tutarlarının Yönetim Kurulunca onaylanmasından sonra mevcut burs verenlere ve diğer olası eğitim gönüllülerine yeni burs miktar ve varsa değişen koşulları bildirmek.
• Değerlendirme sürecinde başvuru sahipleri ile yüz yüze görüşmeler yapmak ve görüşme notlarını bursiyer dosyasında kayıt altına almak.
• Bursiyere ait her türlü bilgi ve belgeyi bursiyer dosyalarında kayıt altında tutmak.
• Burs verenin talebi halinde bursiyer ile bire bir görüşmesini sağlamak.
• Burs fonlarının gelişimini sağlamak amacıyla çeşitli öneriler (özel gece, gezi, konser, konferans, seminer vb) geliştirerek Yönetim Kuruluna sunmak. Yönetim Kurulu onayını takiben bu amaca yönelik çalışmaları yürütmek.
• Bursiyerleri yakından izleyerek, kendilerine verilen burs tutarı dışında çeşitli nedenlerle özel bir gereksinimi olup olmadığını gözlemlemek.
• Gerektiğinde öğrenciler adına okul yönetimi ile görüşmek.
• Bursiyerler arasında iletişimi sağlamak.
• Bursiyer ailelerine ziyaret gerçekleştirmek.
• Gerek duyulduğunda bursiyerlere ve/veya diğer ihtiyaç sahiplerine özel durum ve günlerde gıda ve giysi gibi ayni yardımların yapılmasını sağlamak.
• Her eğitim öğretim yılı sonunda burs verenlere bursiyer hakkında yazılı bilgilendirmede bulunmak.
• 5 ve daha fazla yıldır burs verenlerin onurlandırılmalarını sağlamak.
• Geçmiş yıllarda burs almış ve yaşama katılmış olan eski bursiyerlerin vakıfta görev alarak ve burs vererek katkı yapmalarını sağlamak.

BURSLAR İÇİN GEÇERLİ PUAN, BURS MİKTARI, BURSİYER SAYISI VE UYGULANACAK KRİTERLERİN HAZIRLANMASI 
Burslar için her yıl bütçeye konulacak para miktarı yönetim kurulunca belirlenir. Her öğrenim yılının ve burs faaliyetlerinin başlama tarihine uygun olarak değişik burslara göre verilecek bursiyer sayısı ve burs miktarı, bursiyerler için tanınan asgari üniversite giriş puan limitleri ve değerlendirme kıstasları, hangi anabilim ve meslek dallarına ne kadar kontenjan ayrılacağı bu yönetmelik ilkelerine uygun olarak, burs yönetimi tarafından yönetim kuruluna sunulur ve başvuru için aranan koşullar üniversite sınav sonuçlarının kesinleşmesine müteakip öğrencilere duyurulur.

BAŞVURMA
• Geleceğiniz için gerekli koşulların sağlamasında size destek olabilmemiz için +90 537 511 20 20 numaralı telefondan bize ulaşabilirsiniz.
• Burs başvurusu yapmak isteyenler vakıftan sağlayacakları bilgi formunu doldurarak istenen belgelerle birlikte vakfa getirirler.
• Başvurma zamanı okullara giriş sınavlarının ilanı ve okulların açılış tarihlerine göre bu süre değiştirilebilir. Vakıf bunlara cevap vermek zorunda değildir. Eğitiminin ilk yılı burs almayanlar ertesi yıl yeniden başvurabilir. Bunların durumu ve sınıf geçme notu genel esaslar dahilinde değerlendirilir.

Burs Başvuru Süreci
• Burs Başvuru Formu doldurulması
• Başvuru Formunun değerlendirilmesi
• Başvurusu uygun bulunan öğrencinin e-posta adresine veya GSM telefonuna mesaj gönderilmesi.
• Olumlu mesaj alan öğrencinin, belirtilen belgeleri eksiksiz, belirtilen tarih ve adrese Dizdaroğlu Vakfı burs yönetimine teslim etmesi
• Aday ile görüşme ve belgelerin incelenmesi
• Sonuçların adaylara bildirilmesi, başvurusu kabul olan adayın kaydının yapılması

Öğrenci Başvuru Belgesi'nin ekinde bulunması gereken belgeler şunlardır:
• Yeni kayıt yaptıranlar için ; okula giriş puanını veya diploma notunu gösteren belge
• Ara sınıflarda öğrenim görenler için; bir önceki sınıfın karne örneği
• Nüfus Cüzdanı örneği
• Lisans öğrenimine yeni başlayan bursiyer adayları için adayın ÖSYM Sonuç Belgesi fotokopisi
• Lisans öğrenimi ara sınıfındaki bursiyer adayları için; başarı belgesi olarak adayın tamamladığı son ders yılı veya yarıyıl itibariyle derslerinden aldığı notları, bütün derslerin genel not ortalaması
• İkametgah
• Öğretim kurumundan alınmış onaylı Öğrenci Belgesi
• Disiplin durumunu gösterir resmi belge (Okul Müdürlüğünden)
• Okuyan kardeşler için okul müdürlüğünden alınan öğrenci belgesi,
• Nüfus Müdürlüğünden alınmış Vukuatlı Nüfus Kayıt Örneği (Tüm aile fertlerinin gösterildiği belge) (e-devlet)
• Ailenin ikamet ettiği yerleşim yerini gösteren Yerleşim Yeri ve Diğer Adres Belgesi (e-devlet) (Vukuatlı Nüfus Kayıt Örneğinde adres bilgisi yer alıyorsa bu belgenin alınması gerekmemektedir.)
• 2 adet vesikalık fotoğraf(Son 6 ayda çekilmiş olmalı ve fotoğrafın arkasına ad soyad yazılmalıdır.)
• Ailenin oturduğu ev kira ise kira sözleşmesi fotokopisi
• 1 kişiden referans mektubu

Ailenin mali durumunu gösteren belgeler
• Çalışanlar için onaylı maaş bordrosu
• Serbest çalışanlar için gelir vergisi beyannamesinin fotokopisi
• Emekliler için aylık maaşı gösterir belge (e-devlet)
• Geliri olmayan anne ve baba için Sosyal Güvenlik Kurumundan kayıtları olmadığına dair belge (4A, 4B, 4C)
• Aileye ait tapu bilgilerini gösterir liste ve listedeki her malın detaylı döküm belgesi (e-devlet) (Aileye ait tapu ve araç olmaması durumunda mutlaka kişinin ismi görülecek şekilde belge)
• Aileye ait araç varsa, araç tescil belgesi (e-devlet)

BURSİYERİN İZLENMESİ
Vakıf yönetimi, burs alan öğrencilerin durumlarını uygun göreceği vasıta ve usullerle izler ve denetler. Bu maksatla vakıfça istenen bilgiler ve düzenlenen formlar bursiyerler tarafından düzenli olarak vakfa gönderilir. Bursiyerlerin bu yönetmeliğe aykırı durumları tespit edildiği takdirde, yapılacak uygulamaya vakıf yönetimince karar verilir.

BURSUN DEVAMI İÇİN KOŞULLAR
Bursun devamı için bursiyerin öğreniminde başarılı olması, tutum ve davranışlarının olumsuz bir gelişme göstermemesi gereklidir. Bu nedenle öğrenci; vakıf yönetimince kendisinden istenen not, sınıf geçme belgesi, takdir yazısı, ödül, ceza ve benzeri bilgi ve belgeleri ilgili makam ve kişilere imzalatarak vakfa bildirmesi, her ders yılı sonunda o dönem almış olduğu derslerden başarıyla geçmiş olduğu öğretim kurumundan alacağı belge ile kanıtlaması zorunludur. Vakıf yönetimi gerekli gördüğü hallerde bursiyerin devam ettiği öğretim kurumundan da bilgi isteyebilir.
Öğrenci burs almaya; başarısının ve bursa ilişkin şartlarının ortadan kalkmaması şartıyla; liseye başladıysa lise bitinceye kadar, üniversiteye başladıysa üniversite bitinceye kadar devam eder.

BURSUN KESİLMESİ
Bursiyerlerden,
• Sınıfta kalanların veya dönem içi aldığı derslerden öğretim yılı sonu itibariyle başarısız olanların, 
• Okulu bırakanların, okulla ilişiği kesilenlerin veya vakıf yönetimine bilgi vermeksizin öğretim kurumunu veya öğrenim dalını değiştirenlerin,
• Vakıftan burs aldığı süre içinde başka bir kurum, kuruluş veya şahıstan burs, öğrenim kredisi veya yardım alıp vakıf yönetimine bilgi vermeyenlerin,
• Öğrenciye yakışmayacak tutum ve davranış içinde veya ülkemiz bütünlüğüne ve milli menfaatlerimize aykırı faaliyette bulundukları yargı ve ilgili öğretim kurumu yetkili organlarının kararı veya güvenilir belge ve şahitlerin tevsik ve beyanlarıyla sabit olanların, 
• Öğrenim gördüğü okuldan ilişiğinin kesilmesini gerektirecek bir suçtan mahkûm olanların, öğretim kurumları yönetimince "sürekli uzaklaştırma" cezası verilenlerin, 
• Bir suçtan zanlı olarak tutuklananların,
• Vakıf yönetimince istenen belgeleri göndermeyenlerin,
• Öğrenimi geçici bir süre için öğretim kurumunca dondurulanların veya dönem izni alanların, 
• Üç aydan fazla tedavi gören, istirahat ve hava değişimi alanların bursları kesilir.
• Burslarının kesilmesine yönetim kurulunca karar verilir. Yukarıdakiler dışında meydana gelebilecek ve bursun kesilmesini gerektirecek diğer sebep ve faktörler de yönetim kurulunca değerlendirilerek karara bağlanır.
• Vakıf yönetimi gerek gördüğü hallerde öğrenci tarafından verilen bildirimi ve diğer bilgileri tetkik edebilir veya ettirebilir. Yapılan inceleme sonunda verilen bilgilerin yanlış olduğu saptanırsa, verilmekte olan burs kesilir.
• Öğrenimin aksatılması halinde burs iptal edilir; ancak, resmi belgelere dayanan hastalık veya mazeretler sebebiyle öğrenimin aksaması halinde, burs verme süresinin uzatılıp uzatılmamasına karar verme yetkisi yönetim kuruluna aittir.
• Gerekli görülen hallerde verdiği bursu hiçbir sebep göstermeksizin iptal etme hakkına sahiptir.

BURSLARIN BİTİMİ
Öğrenim bursu alan öğrencilerin bursları, öğrenimlerini tamamladıkları tarihi izleyen aybaşından itibaren kesilir. Bursiyer, mezuniyetini en geç bir ay içinde vakfa bildirmek zorundadır. 

Not: Dizdaroğlu Vakfı'nın tüm yönetim ve işletim sisteminin oluşturulması uluslararası kalite standartları normlarına göre yapılır.